Dyeing Monster

Ürün Dökümanları

Ana Gövde

Ana Gövde

Ana göv­de için kul­la­nı­lan ve pro­ses es­na­sın­da asit­le te­mas ede­bi­le­cek olan tüm pas­lan­maz sac­lar ko­roz­yo­na ve asi­te da­yan­ık­lı AI­SI 316 ve 316L Pas­lan­maz Çe­lik mal­ze­me kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Kumaş Yükleme ve Boşaltma Kapağı

Kumaş Yükleme Ve Boşaltma Kapağı

Ma­­ki­­na­­ya ku­­ma­­şı yük­­le­­me ve ku­­ma­­şı ge­­ri bo­­şalt­­mak için ma­­ki­­na­­nın her gö­­zün­­de 1 adet ku­­maş al­­ma ve bo­­şalt­­ma ka­­pa­­ğı var­­dır. Ku­­maş gi­­riş ve bo­­şalt­­ma ka­­pa­­ğı için em­­ni­­yet ki­­li­­di var­­dır.

Kule Sistemi

Kule Sistemi

Ku­­le mo­­de­­li­­miz Yük­­sek ku­­le­­dir. Ku­­le ayak­­la­­rı­­mız flanş­­lı­­dır. Ku­­le için­­de kul­­la­­nı­­lan İç Has­­pel 10 diş­­li­­dir. Has­­pel mal­­sar­­dı uya­­rı sis­­te­­mi kul­­lan­­mak­­ta­­yız.

Düze Sistemi

Düze Sistemi

Ota­ma­tik ayar­lı­dır. Ku­maş cins ve g­ra­maj­la­rın­da pom­pa ba­sın­cı­nın ku­maş üze­rin­de­ki flot­te­nin ­ge­çiş
mik­ta­rı­nı ve ku­ma­şın hı­zı­nı sağ­lık­lı bir şe­kil­de ayar­la­ya­rak ­ça­lış­ma­sı­nı sağ­lar.

Boşaltma Tamburu ve Dış Aksesuarlar

Boşaltma Tamburu ve Dış Aksesuarlar

Dış tam­bur tah­rik re­dük­tö­rü son­suz vi­da­lı tip de­lik mil­li, tork ­kol­lu re­dük­tör­lü­dür. Ope­ra­tör plat­for­mu ve mer­di­ven kul­la­nıl­mak­ta­dır.

Ana Sirkülasyon Pompa

Ana Sirkülasyon Pompa

Ya­tay Tip 316 ka­li­te pas­lan­maz dö­küm sant­ri­füj pom­pa­dır. Me­ka­nik sal­mast­ra­lı sız­dır­maz­lık sis­te­mi (Dö­ner ele­man
si­lis­yum kar­bür - Sa­bit ele­man kar­bon) Fan ya­tak­la­ma­sı rul­man­lı tip ,Gres ni­pel­li, dı­şar­dan yağ­la­na­bi­lir.

Filtre ve Alt Kollektör

Filtre ve Alt Kollektör

Bo­ya­ma iş­le­mi sı­ra­sın­da ma­ki­na­nın ana göv­de­sin­de bi­ri­ken su alt kol­lek­tö­re ge­lir suy­la be­ra­ber el­yaf vb tor­tu­lar
gel­mek­te­dir bu tor­tu­lar fi­lit­re ara­cı­lı­ğıy­la ma­ki­na­dan uzak­laş­tı­rı­lır.

Sallama

Sallama

İç has­pel­den ge­len ku­ma­şın J-­Box içi­ne hız­lı ve dü­zen­li bir şe­kil­de yer­leş­me­si­ni sağ­lar.

Programatör

Programatör

Prog­ra­ma­tör ara­cı­lı­ğıy­la;Flo­te ora­nı, do­zaj­la­ma eğ­ri­si ve mik­ta­rı, ku­le hı­zı, tur za­ma­nı, ila­ve­ler, pom­pa dev­ri gi­bi pa­ra­met­re­ler ko­lay­lık­la yö­ne­ti­le­bi­lir.

İlave Kabı

İlave Kabı

Göv­de AI­SI 316 L pas­lan­maz , ayak­lar AI­SI 304L ka­li­te pas­lan­maz­dan üre­til­miş­tir. 2 adet kim­ya­sal mad­de­ler ve bo­yar mad­de­ler için kab ve­ril­mek­te­dir. 1 / 0,6 Flot­te ha­cim­li­dir. Mik­ser­li ka­rış­tır­ma, se­vi­ye kont­rol sis­te­mi.

Rezerv Tankı

Rezerv Tankı

Re­zerv göv­de­si AI­SI 316L pas­lan­maz ka­li­te ­mal­ze­me­den üre­til­miş­tir. De­vir pom­pa­sı var­dır. 1:3 ora­nın­da re­zerv ka­pa­si­te­si­ne sa­hip. Re­zerv tan­kı dik tip­tir. Re­zerv se­vi­ye kont­rol sis­te­mi.

Makine Isıtma / Soğutma Eşanjörü

Makine Isıtma / Soğutma Eşanjörü

AI­SI 316L pas­lan­maz bo­ru­dan imal edil­miş­tir. Oran­sal ısıt­ma - So­ğut­ma va­na­sı var­dır. So­ğut­ma su­yu dö­nüş on­/off va­na­sı.

Ana Kazan Su Alma Tesisat Girişleri

Ana Kazan Su Alma Tesisat Girişleri

3 Te­si­sat Gi­ri­şi var­dır. Ana ka­zan so­ğuk su al­ma gi­ri­şi. Ana ka­zan sı­cak su al­ma gi­ri­şi. Ana ka­zan yu­mu­şak su al­ma (ro) gi­ri­şi.